Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

II audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością – 2017 r.

W marcu 2017 r. Urząd Miejski w Zabrzu po raz dziewiąty w zakresie zgodności ze standardami normy ISO 9001 poddał ocenie jakość świadczonych usług. Audytorzy jednostki certyfikującej Dekra Certification Sp. z o. o. przeprowadzili audyt, który potwierdził wysoki standard usług dla ludności oraz podmiotów gospodarczych w zakresie administracji publicznej. W jego wyniku został ponownie utrzymany certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie. Pozytywne zakończenie procesu kolejnego audytu nadzoru jest gwarancją, że tutejszy Urząd dąży do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów, w szczególności mieszkańców Zabrza i zabrzańskich przedsiębiorców. Sprawny System Zarządzania Jakością w Urzędzie wiąże się z ciągłym doskonaleniem, zwiększa efektywność pracy oraz poziom zadowolenia interesariuszy, w tym mieszkańców.

W ramach audytu przeprowadzonego w tutejszym Urzędzie zwrócono szczególną uwagę na wyróżniające się aspekty i obszary m.in.:

- wysoki poziom zaangażowania najwyższego kierownictwa w rozwój i ustawiczną integrację systemu zarządzania, skutkującą pełną transparentnością funkcjonowania Urzędu,

- zastosowanie bardzo przejrzystego modelu zarządzania strategicznego, zapewniającego ścisłą relację pomiędzy celami strategicznymi, a celami operacyjnymi, których zakres sprecyzowano w konkretnych zadaniach dla poszczególnych Wydziałów,

- zapewnienie środowiska pracy sprzyjającego skutecznemu i efektywnemu wykonywaniu codziennych obowiązków przez pracowników Urzędu,

- zapewnienie skutecznego systemu komunikacji wewnętrznej poprzez wprowadzenie kompleksowych rozwiązań zarządczych w zakresie metodyki monitorowania i pomiaru poziomu skuteczności funkcjonowania procesów,

- kluczowe elementy realizacji strategii, wyłaniające się z założonych celów ustawiczne budowanie kompetencji zasobów ludzkich z uwzględnieniem ich wiodących umiejętności w powiązaniu z realokacją stanowiskową,

- zapewnienie kompleksowego podejścia do zarządzania procesami poprzez powiązanie zakresów zadań pomiędzy poszczególnymi Wydziałami tworzącymi swoistą „sieć” zależności systemowej,

- zapewnienie integracji systemu oceny ryzyka z kluczowymi zadaniami wykonywanymi przez poszczególne Wydziały Urzędu, ukierunkowując tym samym system monitorowania na podejmowanie działań wyprzedzających w stosunku do potencjalnego zagrożenia nieosiągnięcia założonego celu,

- zapewnienie precyzyjnego rozdziału zasobów do realizacji zadań, których wykonanie mierzone jest w aspekcie finansowym i rzeczowym. Tego rodzaju korelacja uwzględnia zarazem pomiar skuteczności, jak i efektywność realizowanych zadań,

- system monitorowania i pomiarów kluczowych założeń systemu zarządzania, zwerbalizowanego w kartach zadań, który zapewnia skuteczne narzędzie do nadzoru nad realizacją celów założonych dla poszczególnych procesów,

- zapewnienie bieżącego dostosowania wymagań systemu zarządzania jakością do dynamicznie rozwijającej się koncepcji pełnej integracji systemowej funkcjonowania Urzędu,

- zapewnienie skutecznego systemu planowania i realizacji auditów wewnętrznych systemu zarządzania, uwzględniając w zakresie i kryteriach auditu kluczowe aspekty funkcjonowania procesów z punktu widzenia ich skuteczności,

- zapewnienie kompleksowego nadzoru nad podwykonawcami realizującymi usługi wspierające zadania Urzędu. Osoby odpowiedzialne prowadzą cykliczną ocenę poziomu jakości wykonywania zlecanych usług,

- zaplanowanie kryterium, stanowiącego punkt wyjścia do kompleksowej kooperacji ze służbami i instytucjami ustawowo odpowiedzialnymi w ramach realizacji procesu związanego z zabezpieczaniem imprez masowych,

- strategia marketingowa oraz zadanie z niej wynikające, które zostało w precyzyjny sposób dopasowane do docelowych grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych kierunków rozwoju strategicznego Miasta Zabrze,

- systemu planowania usług (nadzór nad organizacją imprez), który zapewnia skuteczną realizację zadań oraz ewaluację ich realizacji ukierunkowaną na doskonalenie metodyki działania.

Wyniki II auditu nadzoru i szczególne aspekty jakości zarządzania w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zostały przedstawione na sesji Rady Miasta, która odbyła się 5 czerwca 2017 r.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: