Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Projekt pn. „Piórem i węglem do sukcesu”

Informacja o projekcie

Projekt pn. „Piórem i węglem do sukcesu” realizowany jest w partnerstwie przez: Firmę Edukacyjną ANGMEN i Miasto Zabrze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Chcąc pomóc dzieciom i zapewnić wszystkim równe szanse edukacyjne, a także lepiej przygotować młodzież do nowego sprawdzianu szóstoklasisty, wybrano 6 szkół podstawowych z terenu Miasta Zabrza, które uzyskały najniższe wyniki ze sprawdzianu, w celu zrealizowania w nich programu rozwojowego w okresie od IX 2014 do VI 2015r. w następującym zakresie:
- dodatkowe 2000 h zajęć pozalekcyjnych, łącznie z następujących przedmiotów: języka angielskiego, polskiego i matematyki metodami tradycyjnymi i z wykorzystaniem sprzętu ICT;
- 42 h lekcji pozaszkolnych łącznie we wszystkich szkołach z nauk przyrodniczo- matematycznych organizowanych w ciekawym otoczeniu:
1. ZKWK Guido w Zabrzu;
2. Muzeum Górnictwa w Zabrzu;
3. Planetarium.
- zajęcia warsztatowe, na których uczniowie będą prezentować wiedzę i informacje uzyskane podczas zajęć pozaszkolnych swoim rodzicom/opiekunom. Taka forma zajęć pozwoli rozwinąć uczestnikom kluczowe kompetencje (korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce).
- próbny sprawdzian VI- klasisty.
Wsparciem zostanie objętych 240 uczniów (125 chłopców /115 dziewczyn) z sześciu zabrzańskich szkół podstawowych z V i VI klas. Zajęcia będą skierowane zarówno dla uczniów zdolnych 90 uczniów (56 dziewczyn /34 chłopców), jak i mających trudności w nauce 150 uczniów (59 dziewczyn /91 chłopców), którzy są zainteresowani udziałem w projekcie i spełniają kryteria rekrutacji.

 

24.11.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Firma Edukacyjna ANGMEN prowadzi nabór na nauczycieli do projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Piórem i węglem do sukcesu”.

Zadanie 1 – 32 nauczycieli/opiekunów uczestników zajęć pozaszkolnych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych organizowanych w ramach ww. projektu. Uczestnikami projektu są uczniowie klas V i VI 6 niżej wskazanych szkół podstawowych z terenu Miasta Zabrza. Na każdą grupę 15 uczestników przypada 2 opiekunów. Przejazd tam i z powrotem oraz bilety wejściowe dla wszystkich opiekunów pokrywane są ze środków otrzymanego dofinansowania projektu (bezpłatne dla nauczycieli).

Szczegółowy wykaz zajęć pozaszkolnych:

I. Zajęcia pozaszkolne w Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu. Termin: 13 grudnia br. (sobota).
W tym dniu zaplanowano organizację 6 zajęć/wyjazdów w godzinach między 8:30 – 14:00 dla niżej wymienionych grup z wyszczególnieniem ilości nauczycieli/opiekunów dla każdej z grup:
 dla 30 dzieci i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 15 dzieci i 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8;
 dla 45 dzieci i 6 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 16;
 dla 45 dzieci i 6 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 22;
 dla 45 dzieci i 6 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 24;
 dla 30 dzieci i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 30;
 dla 30 dzieci i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 30.

II. Zajęcia pozaszkolne w Muzeum Górnictwa w Zabrzu przy ul. 3 Maja. Termin: I lub II kwartał 2015r.
Organizacja 8 zajęć/wyjazdów dla niżej wymienionych grup z wyszczególnieniem ilości nauczycieli/opiekunów dla każdej z grup:
- dla 30 dzieci i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2;
- dla 15 dzieci i 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8 i 15 dzieci i 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 16;
- dla 30 dzieci i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 16;
- dla 15 dzieci i 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 22 i 15 dzieci i 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 24;
- dla 30 dzieci i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 22;
- dla 30 dzieci i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 24;
- dla 30 dzieci i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 30;
- dla 30 dzieci i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 30.

III. Zajęcia pozaszkolne w Planetarium w Chorzowie przy ul. Aleja Planetarium 4. Termin: I lub II kwartał 2015r.
Organizacja zajęć pozaszkolnych dla 240 uczniów. Miejsca wyjazdu/ powrotu oraz ilości uczniów w każdej szkole wraz liczbą potrzebnych Opiekunów/nauczycieli w każdym punkcie:
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Zabrzu 30 uczniów i 4 nauczycieli,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Zabrzu 15 uczniów i 2 nauczycieli,
- Szkoła Podstawowa nr 16 w Zabrzu 45 uczniów i 6 nauczycieli,
- Szkoła Podstawowa nr 22 w Zabrzu 45 uczniów i 6 nauczycieli,
- Szkoła Podstawowa nr 24 w Zabrzu 45 uczniów i 6 nauczycieli,
- Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu 60 uczniów i 8 nauczycieli,

Zadanie 2 – 16 nauczycieli do prowadzenia zajęć warsztatowych (zajęcia pozalekcyjne) z uczestnikami ww. projektu. Zajęcia z uczniami klas V i VI organizowane są w sześciu szkołach podstawowych na terenie Miasta Zabrza: Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 16, Szkole Podstawowej nr 22, Szkole Podstawowej nr 24 oraz Szkole Podstawowej nr 30. W ramach zajęć pozalekcyjnych każdy z nauczycieli zobowiązany będzie do przygotowania razem z uczestnikami prezentacji wykorzystującej informacje i wiedzę zdobytą podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych opisanych w zadaniu 1 (3h lekcyjne na przygotowanie prezentacji z uczniami) oraz przedstawienie prezentacji razem z uczniami przed Rodzicami/Prawnymi opiekunami (2h lekcyjne). Cel warsztatów: rozwijanie kluczowych kompetencji (korzystanie z informacji i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce).

Zestawienie szkół i ilości grup oraz liczba nauczycieli niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Zabrzu 2 grupy/2 nauczycieli,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Zabrzu 1 grupa/1 nauczyciel,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 w Zabrzu 3 grupy/3 nauczycieli,
 - Szkoła Podstawowa nr 22 w Zabrzu 3 grupy/3 nauczycieli,
 - Szkoła Podstawowa nr 24 w Zabrzu 3 grupy/3 nauczycieli,
 - Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu 4 grupy/4 nauczycieli.

KOD CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Obowiązki:

Zadanie 1
1. Opieka nad uczestnikami projektu podczas 3 rodzajów zajęć pozaszkolnych organizowanych w: Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu, Muzeum Górnictwa w Zabrzu oraz Planetarium w Chorzowie,
2. Sprawdzenie obecności uczestników projektu na zajęciach pozaszkolnych.

Zadanie 2
1. Udział w charakterze opiekuna podczas zajęć pozaszkolnych o których mowa w zadaniu 1 – warunek konieczny przy aplikowaniu do zadania 2;
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – warsztatów z uczestnikami i przygotowanie prezentacji wykorzystującej informacje i wiedzę zdobytą podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych (3h lekcyjne na przygotowanie prezentacji z uczniami) oraz przedstawienie prezentacji razem z uczniami przed Rodzicami/Prawnymi opiekunami (2h lekcyjne);
3. Bieżące prowadzenie dziennika zajęć;
4. Przygotowanie do zajęć warsztatowych;
5. Sporządzenie diagnozy dla uczestników projektu z uwzględnieniem informacji na temat rozwoju/stanu kompetencji - korzystanie z informacji i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce,
6. Współpraca z biurem projektu w celu zapewnienia jak najlepszej komunikacji między Uczestnikami a biurem projektu,
7. Bieżące przekazywanie dokumentacji do biura projektu.

Wymagania stawiane pracownikowi (dotyczy nauczycieli aplikujących do obu zadań):
- wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie potwierdzone dyplomem - obligatoryjnie, weryfikowanie na podstawie kserokopii dyplomu,
- minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym –obligatoryjnie, weryfikowane na podstawie CV,
- znajomość środowiska lokalnego-potwierdzona na podstawie oświadczenia,
- nauczyciel zainteresowany prowadzeniem zajęć warsztatowych jest zobowiązany również do udziału w zajęciach pozaszkolnych w charakterze opiekuna, o których mowa w zadaniu 2 (nauczyciel aplikujący do zadania 2 musi jednocześnie aplikować do zadania 1).

Kryteria oceny dokumentacji aplikacyjnej (ofert):
cena – 100%

Sposób oceny ofert i dokumentów aplikacyjnych:
Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wag z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla każdego zadania osobno. Ocenie poddawane są wyłącznie oferty, których Wykonawcy spełniają wszystkie wymagania stawiane pracownikowi a opisane w punkcie „Wymagania stawiane pracownikowi”. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów, jednakże pierwszeństwo w aplikacji mają osoby, które składają ofertę zarówno na realizację zadania 1 i 2 do momentu uzyskania kompletu kadry niezbędnej do realizacji zadania 2 – 16 osób). Pozostałych 16 nauczycieli wybieranych wyłącznie do realizacji zadania 1, zostanie wyłonionych na podstawie największej liczby uzyskanych punktów.

Oferty oceniane będą punktowo według następujących zasad:

              Najniższa cena jednostki lekcyjnej brutto
Cena = _______________________________ x 100 punktów x 100 %
              Cena jednostki lekcyjnej badanej oferty

 

Oferujemy:
- pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,
- miłą atmosferę

Dodatkowe zamówienia:

W trakcie realizacji niniejszej umowy dopuszcza się wzrost wartości umowy do 50% ogólnej kwoty wynagrodzenia określonego w umowie (dotyczy zadania 2).

Składanie ofert i dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających:
- formularz ofertowy,
- oświadczenie o posiadanej znajomości środowiska lokalnego,
- CV,
- kserokopia dyplomu,
- mile widziany list motywacyjny.
w formie pisemnej do siedziby Firmy Edukacyjnej ANGMEN (adres poniżej).

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9 grudnia 2014 r. do godz. 10.00.

DECYDUJE TERMIN SKUTECZNEGO DOSTARCZENIA OFERTY
Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 10.12. 2014r.

Z wybranymi osobami zostaną przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne. Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciel języka angielskiego do projektu Piórem i węglem do sukcesu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z póżń. zm.)” wraz z aktualną datą i własnoręcznym podpisem.


Kontakt:
Firma Edukacyjna Angmen
41-800 Zabrze, ul. Wolności 154
Mariusz Drogokupiec
Tel. 32 274 85 82, 601 410 477
zabrze@angmen.com.pl

PODSTAWA PRAWNA
Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Przy udzielaniu zamówienia stosowana jest zasada konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 02 kwietnia 2014r.

Oświadczenie oraz formularz ofertowy znajduje się w poniższym załączniku (zapytanie ofertowe).

 

30.09.2014 r.

W ramach projektu systemowego PO KL Działanie 9.2 pn. "Mam zawód mam pracę w regionie" w Centrum Edukacji (Technikum nr 1) w Zabrzu dnia 30.09.2014 r. dokonano uroczystego otwarcia Pracowni Informatycznej.

Koszt pracowni: 52 216,15 zł

Pracownia Informatyczna w ramach projektu otrzymała komputery wraz z monitorami, drukarkami, skanerami, ruterami dla zawodu technik informatyk. Była wykorzystana do przeprowadzenia zajęć językowych (j. angielski) oraz w ramach doradztwa indywidualnego i grupowego przez firmy zewnętrzne prowadzące zajęcia projektowe na terenie szkoły. Ponadto pracownia służy do prowadzenia zajęć edukacyjnych na kierunku technik informatyk: lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz do przeprowadzenia egzaminów potwierdzające kwalifikacje zawodowe i kwalifikację w zawodzie. Z pracowni korzystać mogą firmy zewnętrzne realizujące
w projekcie kursy np. projektowanie stron www, ECDL i inne. W kolejnym naborze pracownia jest udostępniona w okresie od września 2014 do lutego 2015 roku dla firm realizujących kursy certyfikowane dla uczniów.

Doposażenie pracowni elektryczno- elektronicznej uzupełniono w ramach projektu o stacje lutownicze, mierniki uniwersalne parametrów prądowych, próbniki napięcia oraz przyrządy do łączenia i obróbki przewodów elektrycznych - zawód technik elektronik a od obecnego roku szkolnego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (TUiSEO).

Doposażenie jest wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych w kierunkach technik elektronik jak i w nowym kierunku TUiSEO, uczniowie wykorzystują zakupione narzędzia i urządzenia między innymi w ramach przedmiotu pracownia elektryczno- elektroniczna. Zakupione doposażenie będzie wykorzystywane również w planowanych szkoleniach z zakresu elektroniki np. w ramach kursu SEP, które przewidywane jest na okres 09.2014 - 02.2015 r. dla uczniów biorących udział w projekcie.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
zapytanie_ofertowe_-_opiekunowie_uczestnikow_na_zajeciach_pozaszkolnych .pdf 785 (kB)
informacje_oprojekcie_Piorem_i_weglem__do_sukcesu .DOC 216 (kB)
zaproszenie_-_matematyka_poprawione .pdf 776 (kB)
zaproszenie_-_nauczyciel_j._angielskiego_poprawione .pdf 772 (kB)
zaproszenie_-_nauczyciel_j._polski_poprawione .pdf 769 (kB)
otwarcie_pracowni_informatycznej_do_ .docx 30 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: