Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Odpady komunalne

UWAGA: OD 02.11.2018 r. nastąpi zmiana lokalizacji punktu konsulatycjno-informacyjnego dla mieszkańców Miasta Zabrze. Punkt zostanie przeniesiony z ulicy Lecha 10 na ulicę Pawliczka 23 (również w tym punkcie będą mieszkańcowm wydawane worki big-bag)

 

 

 

 

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/535/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki  opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Od 1 grudnia 2017 zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych


zbiórka selektywna 12 zł/osoba miesięcznie


zbiórka nieselektywna 20 zł/osoba miesięcznie
  

 

Opłaty za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych pozostają bez zmian!

               

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289) od lipca 2013 r. w Zabrzu funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami.
Obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych rozpoczął się w połowie roku tj. 1 lipca 2013 r. Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ww. ustawy, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:
• w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;


• w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:


• do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,


• do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


Definicje obowiązują we wszystkich aktach prawa miejscowego związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Zabrze. Treści definicji zostały utworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.


Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez właściciela nieruchomości miejsce na terenie własnej nieruchomości bądź na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, z którego wykonawca odbiera odpady komunalne;


Nieruchomości niezamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, domki letniskowe, a także inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np.: Rodzinne Ogrody Działkowe – ROD);


Nieruchomości zamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej;


Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;


Odzysk – rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;


Przetwarzanie – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;


Przygotowanie do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania;


Recykling – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;


Selektywne zbieranie – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;


Odpady budowlane – rozumie się przez to odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, pochodzące z gospodarstw domowych do których w szczególności zalicza się gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, materiały pokryć dachowych nie zawierające materiałów niebezpiecznych, potłuczona armatura sanitarna, odpady instalacyjne oraz inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych;


Odpady biodegradowalne - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;


Odpady zielone – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 12 rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;


Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;


Odpady niebezpieczne – rozumie się przez to odpady zaliczane do grupy odpadów komunalnych oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” wskazane w katalogu odpadów, który jest określony właściwym rozporządzeniem Ministra Środowiska;


Odpady wielkogabarytowe – rozumie się przez to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w workach, pojemnikach, kontenerach i zbiornikach na odpady komunalne w szczególności stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, panele, materace, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, stolarka okienna i drzwiowa, niepotłuczona armatura sanitarna;


Kontener – rozumie się przez to zamknięty pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3, których obsługa odbywa się przy użyciu specjalistycznych pojazdów (bramowiec i/lub hakowiec);


Kosz - rozumie się przez to kosz na odpady zlokalizowany na terenach lub obiektach służących do użytku publicznego;


Pojemnik - rozumie się przez to naziemny pojemnik do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub selektywnie zbieranych zgodne z normą PN - EN 840;


Worek - rozumie się przez to worek foliowy HDPE lub LDPE do selektywnej zbiórki odpadów, który spełnia wymogi kolorystyczne dla danej frakcji odpadów oraz posiada logo wykonawcy usługi odbioru odpadów;


Worek BIG-BAG
– rozumie się przez to specjalistyczny worek wykonany z polipropylenu udostępniony przez wykonawcę w celu zgromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wytworzonych poza terenami budowy;


Zbiornik - rozumie się przez zbiorniki do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności od 0,3 m3 do 5 m3 z podziałem na:
a) zbiornik pół podziemny – częściowo zagłębiony w ziemi opróżniany przy pomocy urządzeń HDS,
b) zbiornik podziemny – całkowicie zagłębiony w ziemi z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą wrzutową z hydraulicznym systemem podnoszenia wyposażony w pojemniki lub opróżniany przy pomocy urządzeń HDS.


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - rozumie się przez to punkt położony na terenie gminy Zabrze, w którym mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne;


Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;


Wykonawca – rozumie się przez to przedsiębiorcę wyłonionego przez Miasto Zabrze w postępowaniu przetargowym, który realizuje zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy;


WPGO –Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (32) 37 33 551, (32) 37 33 480, (32) 37 33 401, (32) 37 33 400 lub bezpośrednio w Wydziale Infrastruktury Komunalnej tut. Urzędu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, I p., pok. 125, 122, 120, sprawy dot. płatności pok. 121, tel (32) 37 33 489 .

 

Podmiot odbierający odpady komunalne
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze” za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:
FCC Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

W umowie która obowiązuje od 01.04.2017 do 31 marca 2020 r. wprowadzono kilka udogodnień, m.in.:

- w Ogrodach Działkowych: poprzez ustawową zmianę, wprowadzono opłatę ryczałtową; 36 zł zbiórka selektywna, 50 zł zbiórka nieselektywna w zamian podstawienie pojemników w miejsca wskazane do gromadzenia odpadów komunalnych


- punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym właściciele nieruchomości/Zarządcy/mieszkańcy mogą zasięgnąć informacji na temat realizowanej usługi w szczególności np. ustalić dokładny termin odbioru worków BIG-BAG, podstawienia pojemników (zmiana, przedział godzinowy itp.), zweryfikować terminowość wykonania usługi (czy w danym dniu odbiór był już realizowany, czy dopiero nastąpi bądź wystąpiło opóźnienie), zasięgnąć informacji na temat sposobu udostępnienia odpadów np. wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych itp.

UWAGA: ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU
Punkt od 02 listopada 2018 r. zostanie przeniesiony z dotychczasowej lokalizacji z siedziby firmy FCC Polska w Zabrzu przy ul. Lecha 10 na druga stronę tj. na ulicę Pawliczka 23
Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
telefon 801 501 511

- wprowadzenie w każdej dzielnicy Mobilnego PSZOK dla lepszej segregacji; funkcjonują zgodnie z harmonogramem w danej lokalizacji od 6 do 10 oraz 16 do 20
Harmonogram odbioru odpadów z mobilnych PSZOK poniżej
 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: